احساس خطر

احساس خطر که می کنم، پاک می‌کنم

احساس خطر که می‌کنم، اولین کاری که به ذهنم میرسد پاک کردن است

شماره ها را
آیدی ها را

آدم ‌ها را
روابط را
...

تنها چیزی که نمیتوانم پاک کنم ، خاطره هاست

گاه طول میکشه تا دوباره به لیست اضافه شوند و گاه هیچگاه اضافه نمی شوند

جدیدن تعداد شماره هایی که از حفظ میگیرم و تو لیست تماسام نیست زیاد شده‌اند.

اشکال کار اینجاست همه آدم هایی هستند عزیز برایم چون که شماره شان را حفظم.

احساس عدم امنیت به اطرافیان به شدت زیاد شده. از جانب تعداد کمی احساس امنیت میکنم .

فکر نکنم به تعداد انگشتان دستم هم برسند.

/ 0 نظر / 32 بازدید