رقص

کلمات می رقصند

دستها می رقصند

من برای ساعتی چند با تو، خواهم رقصید

و با تو خواهم رقصید

رقصی عجیب

رقصی که کسی رقص نمی خوانندش جز من

یا شاید تو هم رقص بخوانی

یا شاید نبرد 

مهم نیست  که چه بخوانیمش

من از رقص راضیم

راضی ام به رقص آزادم

چون رها در باد میرقصم

چون برای  خودم می رقصم

چون برای خودم

تنها خودم

می رقصم

/ 0 نظر / 24 بازدید