با این مشتها تو خواب چیکار میکردم

دیشب قبل از خواب کمی هذیان گفتم. بلند بلند. بعدش ناله کردم اونم به صدای بلند و گوشیمو خاموش کردم وخوابیدم. صبح با دستهایی مشت کرده از خواب بیدار  شدم. دستهایی عصبانی. چند دقیقه ای طول کشید یا این دستهای کرخت تونستن به دستهای هنرمند و قوی خودم تبدیل شن. تو این لحظات فکر میکردم دیشب با این مشتها تو خواب چیکار میکردم

/ 0 نظر / 31 بازدید